Návrhy revitalizace parku „U hradeb“ – Horská ulice – fáze 1 – bez Kuželny

V období mezi 21. 12. 2020 až 13. 5. 2021 probíhala soutěž na zpracování návrhu revitalizace parku podél Horské ulice. Jednalo se o jednofázovou otevřenou  krajinářsko – urbanisticko – architektonickou soutěž o návrh. Nutno podotknout, že v této fázi se v zadání soutěže s budovou Kuželny vůbec nepočítalo.

Předmětem Soutěže bylo zpracování krajinářsko-architektonicko-urbanistického návrhu k revitalizaci parku
„U hradeb“ nacházejícího se na území městské části Praha 2 podél ulice Horská v těsné blízkosti zahrady
„Ztracenka“, Bastionu XXXI a parku „Folimanka“ se záměrem vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity
pro všechny věkové skupiny (včetně klidové zóny a zóny pro děti) s malým objektem občerstvení do 30 míst
a venkovní terasou.

 

Vítězný návrh – MCA atelier s.r.o.

Hodnocení poroty

Návrh velmi přesně pracuje s charakterem místa a citlivě komponuje jednotlivé objekty a prostranství.
V horní části pracuje se systémem teras, které zvolenou formou a kompozicí přirozeně dotvářejí stávající terén, vytvářejí menší pobytová místa a zároveň umožňují jejich variabilitu pro komunitní zahradu. Poloha pavilonu restaurace je zvolena velmi precizně a vhodně zejména ve vztahu k pobytovému trávníku s možností aktivního odpočinku. Má příjemné měřítko a konstrukční i materiálové řešení je přiměřené situaci. Dispoziční řešení je možné dopracovat dle požadavků Zadavatele. Přírodní amfiteátr s dětským hřištěm je bezbariérově přístupný z obou stran a vhodně vybavený herními prvky. Krajinářské řešení i koncepce hospodaření s dešťovou vodou je velmi dobře propracované ve všech částech a funguje v celku i detailu. Ke zvážení je navržená četnost vodních průlehů, počtu nově navržených stromů v centrální části a počtu cest v jihozápadní části parku nebo jejich nahrazení pěšinami.

 

 

Druhé místo – ROHÁČ STRATIL s.r.o.

Hodnocení poroty

Návrh pracuje s velmi střídmým a solidním výrazem architektonického a materiálového řešení. Jako velmi vhodné a silné se jeví umístění objektu restaurace na úroveň hlavní pobytové plochy a jeho dispoziční řešení. Přírodní amfiteátr a parkur formou cesty v korunách stromů je netradiční současné řešení, kterému by na daném místě prospěla větší konstrukční jednoduchost a barevná střídmost. Jako problematické se jeví měřítko jednotlivých teras a obslužného schodiště, bariérový přístup ke hřišti a řešení opěrné zdi na nároží v dolní části parku (křižovatka ulic Horská a Votočkova). Krajinářské řešení s jasnou hierarchizací prostor je kvalitní a přesvědčivé v textové části, vizualizace ale v některých místech neodpovídají reálnému stavu.

 

 

Třetí místo – Sitta & spol.

Hodnocení poroty

Návrh se snaží pracovat s unikátním charakterem místa, což se mu velmi dobře daří v krajinářském řešení. Pozitivně je vnímané členění ploch na pobytové louky, stromové části a stinné vegetační části na skále, řešení stezky u hradeb a koncepce hospodaření s dešťovou vodou. Objekt restaurace je architektonicky zdařilý, ale jeho velikost a umístění ve svahu umocňuje dojem jisté odtrženosti od hlavní pobytové plochy ve středu parku. Oddělené wc pro návštěvníky parku je provozně výhodné, ale jeho řešení nepůsobí zcela přesvědčivě. Jako problematické se jeví zejména přístupnost spodní louky, pobytové schody na rohu ulice, umístěné dětského hřiště a forma herních prvků, které jsou určené spíše jen pro větší děti.

 

 

Odměna – MDMA Architects s.r.o. (Modest Artificials)

Hodnocení poroty

Návrh se architektonickým a materiálovým řešením volně inspiruje u projektu Bastion XXXI. Porota pozitivně vnímá kvalitní a detailní řešení objektu restaurace s přiměřenou velikostí a dobrým dispozičním řešením, umístění a formu dětského hřiště, kortenové lávky a schodiště ve svahu, řešení mobiliáře a koncepci hospodaření s dešťovou vodu. Jako méně vhodné se jeví samotné umístění objektu a jeho výškové usazení do terénu, řešení svahu k hlavní pobytové ploše formou ramp a teras, komplikovanější přístup na dětské hřiště, který navíc není bezbariérový a větší podíl mlatových ploch, který není dostatečně zdůvodněn.

 

 

Na jednání rady MČ Praha 2  v únoru 2023 se rozhodlo o zastavení projektu revitalizace, který počítal s demolicí objektu Kuželny! Kuželna zůstane zachována, resp. postaví se nová.

Více informací zde: https://kamaradikarlov.cz/praha-2-nebude-realizovat-avizovanou-revitalizaci-okoli-kuzelny-v-horske-ulici/
a zde: https://www.praha2.cz/praha-2-nebude-realizovat-avizovanou-celkovou-revitalizaci-parku-u-hradeb/d-114910

 

Podívejte se na další fázi návrhů

 

Vše o soutěži na webových stránkách ČKA.

Kamarádi Karlov, z. s. - Transparentní účet: 2602402970/2010
Telefon: + 420 792 305 978
Datová schránka: 9w8d859
Bělehradská 66
120 00 Praha 2